Начало » Библиотека » Наръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Наръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Този наръчник е изготвен в рамките на проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ­„Комуникационна кампания за насър­чаване на вътрешния туризъм в Република България, финансиран от опретавина програма "Регионално развитие".
Проектът е адресиран към един актуален проблем, стоящ през туристическото развитие и туристическата политика в България - тенденцията за увеличаване на пътуванията на българите с туристическа цел в чужбина. Основавайки се на анализ на причините, поради които българите предпочитат туристически дестинации в чужбина, а не у нас, проектът търси решение на този проблем в две основни насоки: 1) повишаване на информираността на потенциалните български туристи за възможностите, които предлагат българските туристически дестинации, и 2) подобряване на информираността и разбирането на участниците в туристическото предлагане за това как да стимулират пътуванията на българите в собствената им страна.
Наръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader