Начало » Библиотека

Библиотека

Бюлетин за ЕДЕН дестинациите

Други рекламно-информационни материали

Балканска среща на EDEN дестинациите

Национална среща на EDEN дестинациите от България (07-08 февруари 2012г.)

Други документи на ЕК и Международни туристически организации

Документи на Световна организация по туризъм (СОТ)

Документи на Европейска туристическа комисия (ЕТК)

Документи на Европейска комисия (EK)

Рекламно-информационни материали-видео

1 2 3 »

Рекламно-информационни материали - брошури

Ръководства и наръчници

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма" е разработен в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм", договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11, изпълняван от Министерство на туризма, като конкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.
прочети повече Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Пътеводител в еко-туризма

Наръчникът е разработен от екип специалисти в рамките на Проект “Зелените пътеки на Пирин, Източна Македония и Тракия”, финансиран от Програма ФАР
прочети повече Пътеводител в еко-туризма изтегли Пътеводител в еко-туризма

1 2 »

Статистически данни

Aнализи и проучвания

Стратегически документи

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013г.

Настоящата национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България обхваща периода 2009-2013г. Тя систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, специфичните цели, задачите, дейностите
прочети повече Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013г. изтегли Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2009-2013г.

Нормативни документи

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

ЕDEN мрежата на България
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader