Начало » Какво е EDEN?

Какво е EDEN?

EDEN е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) – проект, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат ежегодно и в рамките на които се избира туристическа „най-добра дестинация“ за всяка участваща държава. Чрез подбора на дестинации проектът EDEN ефективно постига целта да привлича вниманието към ценностите, многообразието и общите характеристики на европейските туристически дестинации. Проектът повишава популярността на прохождащите европейски дестинации, създава платформа за обмяна на добри практики на територията на цяла Европа и насърчава работата в мрежа между отличените дестинации.

Това търсене на най-добрите туристически дестинации в Европа се развива около годишна тема, избрана от Комисията заедно със съответните национални органи по туризъм. Тази тема играе ролята на лайтмотив: досега основните теми на EDEN са били селски туризъм, нематериално наследство, защитени територии, акватик туризъм и регенерация на физически обекти.

Основната отличителна характеристика на избраните дестинации е поетият от тях ангажимент към социалната, културната и екологичната устойчивост. Отличени с наградата са прохождащи, малко известни европейски дестинации, намиращи се в 27-те държави-членки на ЕС и държави-кандидати за членство. Проектът EDEN спомага за популяризиране на устойчивите практики, използвани в избраните дестинации на територията на целия Съюз, както и за превръщането на тези дестинации в места за целогодишно посещение. Целта на този процес е да се спомогне за „разтоварване” на прекалено посещаваните туристически дестинации.

В периода 2007 – 2009г. България проведе три Национални конкурса за отлична туристическа дестинация:

2007/2008 „Тракийският дух” по тема на ЕК “Туризъм и културно наследство”
2008/2009 „952: Природата Ви приветства!” по тема на ЕК “Туризъм и защитени територии”
2009/2010 „Водата - извор на живот и благоденствие” по тема на ЕК “Акватуризъм”

Презентация по проект “Bulgaria EDEN Campaign” 17.02.2012г., гр. София (bg)

Презентация по проект “Bulgaria EDEN Campaign” 12.07.2012г., гр. Враца (en)

Презентация на ЕК за проекта EDEN (en)

Брошура на ЕК за EDEN (en)

Видео презентация на ЕК за EDEN (en)

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

Какво е EDEN?
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader