Начало » Новини » От 1 юли 2017 стартира периода за кандидатстване по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”

От 1 юли 2017 стартира периода за кандидатстване по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”

От 1 юли 2017 стартира периода за кандидатстване по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism.

Крайният срок за подаване на документи е 31 август 2017 г.
 

Министерство на туризма е бенефициент по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism, по обявена от Европейската комисия покана за представяне на предложения „European Destinations of Excellence (EDEN) – Selection 2016“ GRO/SME/16/C/071-Tourism. Целта на проекта е да се привлече вниманието и да се промотират нововъзникващи български туристически дестинации, които предлагат специфична форма на туризъм въз основа на техните местни материални културни активи (т. е. културно-историческо наследство или съвременната култура, като традиционните исторически или археологически паметници/обекти, промишлени обекти, музеи, театри, галерии, съвременните архитектурни обекти, модерни градски квартали, „етнически джобове“ на градове и т.н.) с тема „културен туризъм“.

По настоящата покана за кандидатстване в националния конкурс на тема „Културен туризъм” до участие се допускат единствено кандидати и дестинации, отговарящи на критериите за допустимост.

Електронният пакет документи може да бъде изтеглен от списъка по-долу.

 
Пакетът от документи за кандидатстване съдържа:
1.      Критерии за допустимост на кандидатите
2.      Ръководство за кандидатите
3.      Инструкции за участие в конкурса
4.      Процедура за оценяване на кандидатурите
5.      Формуляр за кандидатстване (актуализиран към 13.07.2017 г.)  
 
При възникнали въпроси, можете да пишете на адрес: еden2017@tourism.government.bg

Библиотека

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма" е разработен в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм", договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11, изпълняван от Министерство на туризма, като конкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Актуализираната брошура за ЕДЕН дестинациите в България, изработена през 2016 г.  по проект "Комуникационна кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите в България - II издание, може да бъде видяна на следния

Актуализирана Брошура на EDEN дестинациите от България

Наръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Този наръчник е изготвен в рамките на проект на Министерството на икономиката, енергетиката и туризмаНаръчник на предприемача за вътрешен туризъм (Как да привличаме и обслужваме български туристи)

Контакти

Министерство на туризма
Адрес: ул. „Съборна” № 1, 1000 София,
Тел: +359 2 9046809;
Ел. поща:edoc@tourism.government.bg,
Web: www.tourism.government.bg, www.bulgariatravel.org

От 1 юли 2017 стартира периода за кандидатстване по проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader