Луковит

На север от Стара планина, където текат водите на реките Вит и Искър, тече и река Златна Панега. Изворът й, „Глава Панега”, е един от трите най-големи карстови извори в България, а температурата на водата е постоянна 11,5°. Устието на реката е близо до извора, поради това тя никога не замръзва, а през лятото дебитът й никога не пада под 1500 л/сек. Ценни и интересни са образуваните край стръмните брегове на Панега високи каменни обелиски, наречени от местното население „Куклите”. В района на дестинацията са открити около 600 пещери. В Карлуковския район най-известни са Проходна - най-високия пещерен свод в България /45м./, Темна дупка, Банковица, Свирчовица и др., а в Бежаново – сухия и мокрия Парник, като в последната пещера придвижването е възможно само с лодки.

Специално внимание заслужават Скалните арки (мостове) - същинска „визитна” картичка на дестинацията. По-известни са тези по р. Вит /„Дупката” при с. Ъглен/, „Провъртеник”, западно от р. Искър, няколко при Парниците и др. Наред с арките могат да се отбележат и няколко причудливи скални образувания/феномени „Слона”, „Катеричката”, „Човека”, „Очите” по р. Вит.

Проходна е сред известните и леснодостъпни пещери в България. Тя представлява естествен скален мост с дължина 262 м и има 2 входа – голям и малък. От малкия вход с височина около 35м. тръгва пътечка, която преминава през цялата пещера и излиза през големия вход. Проходна е естествено осветена от огромните входове и от естествените отвори в тавана - “окна”. Именно “окната” правят пещерата уникална. Разположени едно до друго, с еднаква бадемовидна форма, окната удивително приличат на огромни очи, които сякаш се взират в посетителите. Не случайно местното население ги нарича “Очите на Господ”, а понякога и “Очите на Дявола”. Гледани под определен ъгъл дори наподобяват лице, свело поглед надолу, а при влажно време от тях сякаш се стичат “сълзи”. За посещение на пещерата не е необходим водач и е достъпна за туристи през цялата година.

Екопътека Геопарк „Искър – Панега” е дълга 8 км. Започва от Луковит и стига до Карлуково. Частта „Панега” включва местността „Котлен”, причудливи скални образувания „Куклите“ и водна пещера. В частта „Искър” са включени три основни обекта – феноменалните пещери „Проходна”, „Задънен дол“ и срутището „Струпаница” и три по-малки – пещерите „Темна дупка”, „Банковица”, „Свирчовица”. Три от пещерите и скалните форми „Струпаница” са обявени за природни забележителности с национално значение. 

Туристически информационен център

Туристическо дружество „Златна Панега”
гр. Луковит, 5770, ул. "19-ти февруари" № 32
Тел.: + 359 697 53265, GSM: + 359 877 242 929
www.geopark-bg.com 

За контакти с представители от дестинацията

Община Луковит, гр. Луковит 5770, ул. "Възраждане“ № 73
Тел.: + 359 697 5 24 64, факс: +359 697 5 20 14
e-mail: lukovit_ob@yahoo.com

Препоръчваме да видите

Скална църква „Св.Марина”Луковит

Скалната църква "Св. Марина" датира от края на XIII и началото на XIV век. Намира се на десния бряг на река Искър, срещу Карлуковския манастир. Освен цялата вътрешност, със стенописи са били покрити отвън западната и южната стена на храма. Построена е върху непристъпна скална площадка в ниша на около 20 м от нивото на реката. 
Златна Панега

Златна ПанегаЗлатна Панега

Извор Глава Панега е разположен близо до селцето Златна Панега, общ. Ябланица. Температурата на водата му варира в границите между 8,4 и 15,4 ° С. Изворът дава началото на река Златна Панега.
Пещера „Проходна”

Пещера „Проходна”Пещера „Проходна”

Проходна е една от най-известните и леснодостъпни пещери в България. Пещерата представлява естествен скален мост с дължина 262 м. 
Геопарк “Искър–Панега”

Геопарк “Искър–Панега”Геопарк “Искър–Панега”

Екопътека Геопарк „Искър – Панега” е дълга 8 км. Екопътеката започва от Луковит и стига до Карлуково. Достъпна е за обикновени туристи, без специална подготовка. 
Луковит
Тази страница е създадена в рамките на подписано споразумение за безвъзмездна финансова помощ № SI2.ACGRACE044883600 за проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България», съфинансиран от Европейската комисия като част от Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ), която има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските предприятия. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от бенефициента – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се счита, че същата отразява официалното становище на Европейската комисия.”. Страницата се актуализира и поддържа от Министерството на туризма по проект «Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България - II», финансиран по програма COSME 2014-2020 г.
loader